Search

 

Τραπεζικό Δίκαιο

Economou & Economou Law Office > Τραπεζικό Δίκαιο

Τραπεζικό Δίκαιο

Οι καλύτεροι δικηγόροι τραπεζικού δικαίου στην Ελλάδα βρίσκονται στη διάθεση σας, στο δικηγορικό γραφείο Οικονόμου & Οικονόμου στην Αθήνα, μπορούν να σας καθοδηγήσουν στον πολύπλοκο κλάδο του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου όπου και επικεντρώνεται στη συμβατική σχέση μεταξύ δανειστών και δανειοληπτών, με στόχο τη διαπραγμάτευση και τη διαχείριση αυτής της σχέσης για την εξασφάλιση της κάλυψης νομικών και εμπορικών συμφερόντων σε όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ως οι καλύτεροι δικηγόροι Τραπεζικού δικαίου στην Ελλάδα, προσφέρουμε κορυφαίες τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καθώς επίσης τραπεζική διαμεσολάβηση- διαπραγμάτευση και εξωδικαστική διαγραφή-ελάφρυνση-ρύθμιση οφειλών, αξιοποιώντας τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLS) που έφερε η Ευρωπαϊκή ένωση και οδήγησαν τον Έλληνα νομοθέτη στην ενσωμάτωση τους στο ελληνικό δίκαιο και στην θέσπιση πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού και την επακόλουθη δυνατότητα ένταξης των ευάλωτων νοικοκυριών και φυσικών προσώπων που διαθέτουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία έχουν εξαγοραστεί από τις εταιρείες διαχείρισης χρέους που δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα όπως χαρακτηριστικά της:

1. «Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», που έχει αναλάβει τη διαχείριση των δανειακών προϊόντων της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», 2. «doValue Greece ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» που έχει αναλάβει τη διαχείριση των δανειακών προϊόντων της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», μέσω τιτλοποιήσεων στις εταιρείες CAIRO I, CAIRO II, ERB RECOVERY DAC, MEXICO, των τιτλοποιημένων στις εταιρείες “Frontier” και “Virgo” δανειακών προϊόντων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», 3. «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που έχει αναλάβει τη διαχείριση των δανειακών προϊόντων της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.», όπως αυτά τιτλοποιήθηκαν στις εταιρείες “GALAXY”, “ORION”, “ORBIT”, “GEMINI”, “VERALTIS”,  4. «QQUANT MASTER SERVICER S.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που έχει αναλάβει τη διαχείριση των μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», 5. «Veraltis, όπως μετονομάστηκε η Β2 KAPITAL» που έχει αναλάβει τη διαχείριση μέρους των μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.». 6. «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθαρίστρια Ανώνυμη, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων», που έχει αναλάβει τη διαχείριση όλων των τελούντων υπό ειδική εκκαθάριση νομικών προσώπων («Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο υπό ειδική εκκαθάριση», «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος υπό ειδική εκκαθάριση», «Proton υπό ειδική εκκαθάριση», «Probank υπό ειδική εκκαθάριση»), καθώς και το σύνολο των συνεταιριστικών τραπεζών που τελούν σε εκκαθάριση ( Δωδεκανήσου, Λαμίας, Εύβοιας, Πελοποννήσου) , 7. «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που έχει αναλάβει τη διαχείριση των δανειακών προϊόντων της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην Τράπεζα Αττικής Α.Ε.), οι οποίες  εκτος των άλλων, κατοπιν συζήτησης, συνεννόησης και συμφωνίας  μέσω των δικηγόρων του γραφείου Οικονομου & Οικονομου, μπορούν να προτείνουν πακέτα ρυθμίσεων που προβλέπουν μακροπρόθεσμο πλάνο αποπληρωμής, «κούρεμα» των απαιτήσεων στο ύψος της εμπορικής αξίας του προσημειωμένου ακινήτου, συνυπολογισμός της εμπορικής αξίας του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη και ρύθμιση ανταποκρινόμενη στα ατομικά και οικογενειακά έσοδα του αιτούντος κατόπιν αφαίρεσης των εύλογων δαπανών διαβίωσης του, συνυπολογιζόμενων τόσο των φορολογικών, όσο και των τραπεζικών ρυθμίσεων με άλλες πιστώτριες, καθώς και πάγιων ιατρικών δαπανών. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων μάλιστα ακολουθείται η εμπροσθοβαρής διαγραφή λογιστικών και εξωλογιστικών τόκων και εν συνεχεία το μοντέλο του «split and settle» («διαχωρίζω και διευθετώ»), με το οποίο το ενυπόθηκο δάνειο διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Το (α) μέρος περιλαμβάνει το ύψος της εμπορικής αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου και το (β) μέρος το υπερβάλλον ποσό, το οποίο και διαγράφεται με την εξόφληση του τμήματος (α) -οπισθοβαρής διαγραφή μέρους των απαιτήσεων-.

DPOs (Discount Pay Off)

Τη δυνατότητα να αγοράσουν πίσω το «κόκκινο» δάνειό τους που μεταβιβάστηκε σε κάποιο fund, στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων και πλέον βρίσκεται υπό τη διαχείριση των servicers θα έχουν οι δανειολήπτες, λαμβάνοντας «κούρεμα» της οφειλής, αλλά και νέο δάνειο από εξειδικευμένους «παίκτες» της αγοράς, με πιο ευνοϊκούς όρους, προκειμένου σταδιακά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.

Έτσι π.χ σε περίπτωση που ένας δανειολήπτης χρωστάει 120.000 ευρώ και η κατοικία του αξίζει 100.000 ευρώ. Ο servicer που είναι επιβαρυμένος με τις ανακτήσεις, συμφωνεί σε μία ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει:

α) την καταβολή από τον ίδιο τον δανειολήπτη ενός μικρού ποσού, για παράδειγμα, 10.000 ευρώ και
β) το «κούρεμα» της οφειλής, εν προκειμένω 40.000 ευρώ.

Κατόπιν αυτού, το νέο χρέος έχει μειωθεί στα 70.000 ευρώ (120.000 ευρώ αρχικά – 10.000 ευρώ η προκαταβολή – 40.000 ευρώ το haircut), για τα οποία ο δανειολήπτης μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από εταιρείες DPOs (Discount Pay Off). Πρόκειται για ένα σχήμα που θα είναι win win για όλους αφού η μεν, εταιρεία που δίνει τη χρηματοδότηση θα εξασφαλίσει την απόδοσή της, ο δε, servicer που διαχειρίζεται σήμερα το δάνειο θα λάβει ένα ικανοποιητικό ποσό ανακτήσεων που θα είναι νόμιμο και πρέπον για την τιτλοποίηση και τέλος, ο δανειολήπτης θα ευνοηθεί σημαντικά αφού θα έχει μία οφειλή, η οποία θα είναι χαμηλότερη από αυτή που έχει σήμερα, με καλύτερο επιτόκιο και μικρότερη μηνιαία δόση, ενώ το γεγονός ότι η αξία του ακινήτου του είναι υψηλότερη από το δάνειο (και μάλιστα, χωρίς να υπολογίζεται η προσδοκία για περαιτέρω αύξηση των τιμών των ακινήτων) του δίνει κίνητρο να είναι συνεπής στην αποπληρωμή.

  Εμπιστευθείτε μας την δίκη σας τραπεζική υπόθεση και εμεις σας εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή παροχή έμπειρων νομικών συμβούλων στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό κλάδο εκπροσωπώντας σας είτε ως τους δανειστές είτε ως τους δανειολήπτες,  εστιάζοντας κυρίως στις συναλλακτικές πτυχές των συμβάσεων. Ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο τομέα των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών, οι δικηγόροι του γραφείου Οικονομου & Οικονομου, υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις, τη διάρθρωση και το χειρισμό χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων με τη εφαρμογη δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Ένας έμπειρος τραπεζικός δικηγόρος θα πρέπει να εξισορροπήσει τη συμμόρφωση, τηρώντας όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (οι οποίοι συχνά ισχύουν σε πολλές δικαιοδοσίες) και να μεσολαβήσει στα μέρη βοηθώντας τους να επιτύχουν αμοιβαία ικανοποιητικούς όρους.

Ένα άλλο στοιχείο του ρόλου ενός δικηγόρου τραπεζικού δικαίου του γραφείου μας είναι να ενδιαφέρεται ενεργά για μελλοντικές τάσεις που μπορεί να επηρεάσουν μια συναλλαγή. Αφού εφαρμόσει αναλυτικό έλεγχο γεγονότων και ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, ένας τραπεζικός και χρηματοοικονομικός δικηγόρος πρέπει στη συνέχεια να είναι σε θέση να επικοινωνεί πληροφορίες με σαφή και συνοπτικό τρόπο.

Ως οι καλύτεροι δικηγόροι τραπεζικού δικαίου στην Ελλάδα, του δικηγορικού γραφείου Οικονομου και Οικονομου στην Αθηνα, λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας μας και του δικτύου συνεργατών (λογιστές, χρηματοοικονομικούς συμβούλους, οικονομολόγους και ειδικούς πραγματογνώμωνες) που έχουμε αναπτύξει και συνεργαζόμαστε αποκλειστικά, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ασυναγώνιστες λύσεις τόσο σε Έλληνες ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς πελάτες καθώς και Έλληνες της διασποράς, ομογενείς και ξένους υπηκόους για υποθέσεις που αφορούν σε:

 • Εμπορικό και ιδιωτικό δανεισμό
 • Χρηματοδότηση έργων και δομημένη χρηματοδότηση
 • Χρηματοδότηση ακίνητης περιουσίας
 • Δανεισμός με βάση τα περιουσιακά στοιχεία
 • Παράγωγα
 • Ρυθμιστική συμμόρφωση
 • Πολύπλοκες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις 
 • Ενυπόθηκα δάνεια
 • Ακίνητα προς πώληση
 • Διακανονισμοί δανείων με ταμεία
 • Διαγραφή δανείων
 • Πτώχευση
 • Αναδιαρθρώσεις χρεών
 • Αναχρηματοδοτήσεις δανείων
 • Πλήρη οικονομική εξυγίανση της εταιρείας 
 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός
 • Εξυγίανση επιχειρήσεων
 • Διακανονισμοί Χρεών
 • Διαγραφή Χρεών
 • Αγωγές δανείων σε Ελβετικό Φράγκο

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας βοηθήσουμε για την ανάκτηση των κεφαλαίων σας, καθώς εκπροσωπούμε τους πελάτες μας στην ανάκτηση των κεφαλαίων τους από:

 • Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών
 • δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
 • Πλειστηριασμοί ακινήτων
 • Διαταγές πληρωμής
 • Είσπραξη οφειλών

Καλέστε μας στο (+30) 210 3603824 ή επικοινωνήστε μαζί μας στο econlaw@live.com και οι καλύτεροι Δικηγόροι Τραπεζικού Δικαίου του γραφείου Οικονόμου & Οικονόμου στην Αθήνα είναι στη διάθεση σας, ώστε να σας καθοδηγήσουν στην οικονομική σας ανάπτυξη και να σας βοηθήσουν να επιλύσετε οικονομικά θέματα και εκκρεμότητες που σας απασχολούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Date:

14 Σεπτεμβρίου, 2023

Previous Project
Next Project