Search

 

Υποχρεωτική η δήλωση μετρητών άνω των 10.000 ευρώ κατάσχεση μετρητών και στις ζώνες «τράνζιτ» των αεροδρομίων εντός ΕΕ

Economou & Economou Law Office > Μη κατηγοριοποιημένο  > Υποχρεωτική η δήλωση μετρητών άνω των 10.000 ευρώ κατάσχεση μετρητών και στις ζώνες «τράνζιτ» των αεροδρομίων εντός ΕΕ

Υποχρεωτική η δήλωση μετρητών άνω των 10.000 ευρώ κατάσχεση μετρητών και στις ζώνες «τράνζιτ» των αεροδρομίων εντός ΕΕ

Υποχρεωτική η δήλωση μετρητών άνω των 10.000 ευρώ κατάσχεση μετρητών και στις ζώνες «τράνζιτ» των αεροδρομίων εντός ΕΕ.

Πότε είναι υποχρεωτική η δήλωση ρευστών άνω των 10.000 ευρώ για όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς μέσω ΕΕ.;

Η υποχρέωση δήλωσης όλων των ρευστών διαθεσίμων αξίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται και στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Δικαστήριο της ΕΕ.

Όπως επισημαίνει το ΔΕΕ (Απόφαση C-17/16, El-Dakkak), πρόσωπο που ταξιδεύει από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλο κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο διέρχεται από αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος της Ένωσης, υπόκειται, κατά τη διάρκεια της διέλευσής του, στην εν λόγω υποχρέωση δήλωσης.

Ιστορικό

Το 2010, η εταιρία Intercontinental, συσταθείσα βάσει του δικαίου του Μπενίν, ανέθεσε στον Oussama El Dakkak τη μεταφορά δολαρίων ΗΠΑ από το Κοτονού (Μπενίν) στη Βηρυτό (Λίβανος) αεροπορικώς, με ενδιάμεσο σταθμό τον αερολιμένα Roissy-Charles-de-Gaulle. Κατά τη διέλευσή του από τον ως άνω αερολιμένα, ο Ο. El Dakkak υποβλήθηκε σε έλεγχο από τους τελωνειακούς υπαλλήλους, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι αυτός είχε στην κατοχή του 3.900 ευρώ και 1.607.650 δολάρια ΗΠΑ (περίπου 1.511.545 ευρώ) σε ρευστά διαθέσιμα. Κατόπιν τούτου, απαγγέλθηκε στον Ο. El Dakkak κατηγορία για παράβαση της υποχρέωσης κάθε προσώπου που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ένωση να δηλώνει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 τα οποία μεταφέρει. Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από κανονισμό της Ένωσης [Κανονισμός (ΕΚ) 1889/2005].

Αφού περατώθηκε η ποινική διαδικασία λόγω διαδικαστικής παρατυπίας, ο Ο. El Dakkak και η Intercontinental προσέφυγαν ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης ζητώντας την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν. Κατ’ αυτούς, ο Ο. El Dakkak δεν παρέβη την υποχρέωση δήλωσης που προβλέπει ο κανονισμός, διότι η υποχρέωση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση επιβάτη ο οποίος διέρχεται απλώς, στο πλαίσιο ταξιδιού του από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλο κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη ζώνη διεθνούς διέλευσης αερολιμένα ευρισκόμενου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιληφθέντος της υπόθεσης, το γαλλικό Cour de cassation (ακυρωτικό δικαστήριο) ζητεί από το Δικαστήριο να διευκρινίσει αν, σε μια τέτοια περίπτωση, είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ο Ο. El Dakkak εισήλθε στην Ένωση οπότε υπέχει την υποχρέωση δήλωσης που προβλέπει ο κανονισμός.

Απόφαση

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο κρίνει καταρχάς ότι η έννοια της εισόδου στην Ένωση προσδιορίζει τη μετακίνηση φυσικού προσώπου από τόπο ευρισκόμενο εκτός του εδάφους της Ένωσης προς τόπο ευρισκόμενο εντός του εδάφους αυτού. Εν συνεχεία, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι οι αερολιμένες των κρατών μελών αποτελούν τμήμα του εδάφους της Ένωσης, ότι ο κανονισμός δεν αποκλείει τη δυνατότητα εφαρμογής της υποχρέωσης δήλωσης στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των εν λόγω αερολιμένων και ότι οι διατάξεις των Συνθηκών δεν αποκλείουν τις εν λόγω ζώνες από το πεδίο εδαφικής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, ενώ επίσης δεν προβλέπουν εξαίρεση σχετική με τις ζώνες αυτές.

Επομένως, κάθε πρόσωπο το οποίο, όπως ο Ο. El Dakkak, αποβιβάζεται από αεροσκάφος προερχόμενο από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους, παραμένει δε στη ζώνη διεθνούς διέλευσης του αερολιμένα αυτού εν αναμονή της μετεπιβίβασής του σε άλλο αεροσκάφος με προορισμό άλλο κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να θεωρηθεί ως πρόσωπο εισελθόν στην Ένωση και υποκείμενο στην υποχρέωση δήλωσης.

Το Δικαστήριο προσθέτει ότι η δυνατότητα εφαρμογής της υποχρέωσης δήλωσης στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης είναι επίσης σύμφωνη με τον σκοπό που επιδιώκει ο κανονισμός. Συγκεκριμένα, η υποχρέωση δήλωσης που προβλέπει ο κανονισμός σκοπεί να προλάβει, να αποτρέψει και να αποφύγει την εισαγωγή των προϊόντων παράνομων δραστηριοτήτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την επένδυσή τους μετά τη νομιμοποίηση. Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού αυτού, το Δικαστήριο εκτιμά ότι η έννοια του «φυσικού προσώπου που εισέρχεται ή εξέρχεται» από την Ένωση πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, άλλως υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθεί η αποτελεσματικότητα του προβλεπόμενου στον κανονισμό συστήματος ελέγχου των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση, και, κατά συνέπεια, η επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον κανονισμό σκοπού. Επιπλέον, το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι είναι αδιάφορο αν ο Ο. El-Dakkak διήλθε ή όχι τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Το Δικαστήριο καταλήγει ότι η υποχρέωση δήλωσης όλων των ρευστών διαθεσίμων αξίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών.

Η κατάσχεση όλου του ποσού των αδήλωτων χρημάτων στο τελωνείο παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας

1°Π – Άρθρο 1 
10/10/2018 11:52 Print 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Gyrlyan κατά Ρωσίας 9.10.2018  (αρ. προσφ. 35943/15) βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατάσχεση 90.000 δολαρίων σε αεροδρόμιο, επειδή δεν δηλώθηκαν. Η παρέμβαση των εθνικών αρχών στο δικαίωμα ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος δεν ήταν σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι η νόμιμη προέλευση των κατασχεθέντων μετρητών δεν είχε αμφισβητηθεί,  το ποσό που κατασχέθηκε ήταν αναμφίβολα σημαντικό για αυτόν και το κράτος δεν υπέστη καμία απώλεια λόγω της αδυναμίας δήλωσης των συγκεκριμένων χρημάτων. Μη δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος και της προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1 ΠΠΠ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο προσφεύγων Sergey Gyrlyan  είναι Ρώσος υπήκοος, ο οποίος γεννήθηκε το 1972 και τώρα ζει στην Οδησσό (Ουκρανία).

Η υπόθεση αφορά τη κατάσχεση 90.000 δολαρίων από τον ίδιο, λόγω του γεγονότος ότι δεν δήλωσε στο τελωνείο ότι μετέφερε μεγάλη ποσότητα ξένου νομίσματος.

Ο κ. Gyrlyan πούλησε ένα ακίνητο το 2014 και αντάλλαξε τα ρωσικά ρούβλια για 100.000 δολάρια. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους ταξίδεψε με το ξένο νόμισμα από το αεροδρόμιο Domodedovo της Μόσχας στην Οδησσό. Αφού οι χειραποσκευές του πέρασαν από τον έλεγχο του αεροδρομίου, ενημέρωσε την ασφάλεια ότι μετέφερε χρήματα. Είπε ότι σκέφτηκε ότι τελωνειακοί έλεγχοι, όπου θα έπρεπε να δηλώσει ποσά πάνω από 10.000 δολάρια ΗΠΑ, ήταν μετά τους ελέγχους ασφαλείας.

Τα εγχώρια δικαστήρια διέταξαν τελικά τη κατάσχεση των 90.000 δολαρίων, απορρίπτοντας τις εφέσεις του στις οποίες ισχυριζόταν ότι τα χρήματα είχαν ληφθεί νόμιμα και ότι η ποινή ήταν υπερβολική σε σχέση με το αδίκημα.

Βασιζόμενος στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου (προστασία της ιδιοκτησίας), ο κ. Gyrlyan καταγγέλλει ότι η κατάσχεση ήταν υπερβολική και δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο νόμιμο σκοπό.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ….

Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου: Ο προσφεύγων ήταν ο νόμιμος κάτοχος των 90.000 δολαρίων που κατασχέθηκαν από τις αρχές. Η απόφαση περί κατάσχεσης του εν λόγω ποσού αποτελούσε παρέμβαση στο δικαίωμά του για ειρηνική απόλαυση των περιουσιακών του στοιχείων και η εν λόγω παρέμβαση είχε προβλεφθεί από το νόμο.

Ένα μέτρο κατάσχεσης, αν και αφορά στέρηση περιουσιακών στοιχείων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, το οποίο επέτρεπε στα συμβαλλόμενα κράτη να ελέγχουν τη χρήση περιουσιακών στοιχείων για την εξασφάλιση της καταβολής των κυρώσεων.

Τα κράτη είχαν έννομο συμφέρον και, δυνάμει διαφόρων διεθνών συνθηκών, καθήκον να εφαρμόσουν μέτρα για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της κίνησης των μετρητών πέραν των συνόρων τους, καθώς μεγάλα ποσά μετρητών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση ναρκωτικών, χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών ή οργανωμένου εγκλήματος, φοροδιαφυγή ή για τη διάπραξη άλλων σοβαρών οικονομικών παραβάσεων. Η απαίτηση γενικής δήλωσης των ποσών που μεταφέρει κάποιος που εφαρμόζεται σε κάθε άτομο που διασχίζει τα σύνορα της χώρας εμποδίζει την αλόγιστη είσοδο ή την έξοδο από τη χώρα μετρητών και το μέτρο της κατάσχεσης αποτελεί μέρος του γενικού ρυθμιστικού πλαισίου που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση αυτών των αδικημάτων. Το μέτρο κατάσχεσης συμμορφώνονταν με το γενικό συμφέρον της κοινότητας.

Το διοικητικό αδίκημα για το οποίο είχε καταδικαστεί ο προσφεύγων ήταν η παράλειψή να δηλώσει το σύνολο του ποσού των μετρητών που μετέφερε στις τελωνειακές αρχές. Η περίπτωσή του θα μπορούσε να διακριθεί από άλλες, στις οποίες το μέτρο κατάσχεσης εφαρμόζονταν είτε στα εμπορεύματα των οποίων η εισαγωγή απαγορευόταν, είτε στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά απαγορευμένων ουσιών ή την εμπορία ανθρώπων.

Η νόμιμη προέλευση των κατασχεθέντων μετρητών δεν είχε αμφισβητήσει. Ο προσφεύγων υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία που αποδείκνυαν ότι τα χρήματα προήλθαν από την πώληση ακινήτου. Δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι ο προσφεύγων σκόπευε σκόπιμα να παρακάμψει τους τελωνειακούς κανονισμούς. Όταν ρωτήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου ασφαλείας εάν μετέφερε οποιαδήποτε μετρητά, είχε απαντήσει καταφατικά. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι ο προσφεύγων ήταν ύποπτος ή ότι κατηγορούνταν για ποινικά αδικήματα στο πλαίσιο του επίδικου συμβάντος ή ότι, επιβάλλοντας το μέτρο κατάσχεσης, οι αρχές προσπάθησαν να αποτρέψουν άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , τη διακίνηση ναρκωτικών, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή τη φοροδιαφυγή. Τα χρήματα που μετέφερε είχαν νομίμως αποκτηθεί και είχε τη δυνατότητα να τα μεταφέρει εκτός Ρωσίας, εφόσον είχε δηλώσει το ποσό στις τελωνειακές αρχές. Επομένως, η μόνη διώξιμη συμπεριφορά που μπορούσε να του αποδοθεί ήταν η παράλειψη γραπτής δηλώσεως προς τούτο στις τελωνειακές αρχές.

Για να είναι αναλογική η παρέμβαση έπρεπε να αντιστοιχεί στη σοβαρότητα της παράβασης και στην κύρωση της βαρύτητας του αδικήματος που είχε σχεδιαστεί για την τιμωρία – στην περίπτωση του προσφεύγοντος, της μη τήρησης της υποχρέωσης δήλωσης του ποσού.

Το ποσό που κατασχέθηκε ήταν αναμφίβολα σημαντικό για τον προσφεύγοντα, διότι αντιπροσώπευε σχεδόν το σύνολο των εσόδων από την πώληση της περιουσίας του στη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, η βλάβη που προκάλεσε ο προσφεύγων στις αρχές ήταν ασήμαντη. Αν το ποσό δεν είχε εντοπιστεί, οι ρωσικές αρχές θα είχαν στερηθεί μόνο την πληροφορία ότι τα χρήματα είχαν βγει από τη Ρωσία. Έτσι, το μέτρο κατάσχεσης δεν είχε σκοπό την χρηματική αποζημίωση για τη ζημία – δεδομένου ότι το κράτος δεν υπέστη καμία απώλεια λόγω της αδυναμίας δήλωσης των χρημάτων από τον προσφεύγοντα – αλλά είχε αποτρεπτικό και κυρωτικό σκοπό.

Το Δικαστήριο δεν πείστηκε από το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι είχε ενσωματωθεί στην εσωτερική απόφαση εκτίμηση και αξιολόγηση της αναλογικότητας του μέτρου. Το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου που διενήργησαν τα εθνικά δικαστήρια ήταν πολύ στενό για να ικανοποιήσει την απαίτηση να επιδιωχθεί η «δίκαιη ισορροπία», αρχή η οποία είναι σύμφυτη με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι το δικαστήριο είχε επιλέξει την επιεικέστερη ποινή, η σχετική διάταξη δεν φαίνεται να δίνει στο Δικαστήριο το δικαίωμα της διακριτικής ευχέρειας. Ένα τέτοιο άκαμπτο σύστημα δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει την απαιτούμενη δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και της προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας ενός ατόμου.

Το μέτρο κατάσχεσης είχε επιβάλει στον προσφεύγοντα ατομικό και υπερβολικό βάρος  και ήταν δυσανάλογο σε σχέση με το αδίκημα που διαπράχθηκε.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει παραβίαση  και επιδικάζει το ποσό των 73.000 ευρώ ως αποζημίωση και 1.500 ευρώ για ηθική βλάβη

Εάν θέλετε να εκπροσωπηθείτε από τους καλύτερους δικηγόρους τελωνειακού δικαίου για κατάσχεση μετρητών στην Ελλάδα του δικηγορικού γραφείου Οικονομου & Οικονομου είστε μόνο ένα κλικ μακριά!
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε με τους καλύτερους δικηγόρους του δικηγορικού γραφείου Οικονομου & Οικονομου στην Αθήνα τελωνειακού δικαίου για άρση κατάσχεσης μετρητών στο econlaw@live.com ή καλέστε μας στο (+30) 210 3603824 και ως κορυφαίοι δικηγόροι με τεράστια εμπειρία σε παρεμφερείς υποθέσεις κατάσχεσης μετρητών, θα φροντίσουμε άμεσα να σας απαντήσουμε και να συζητήσουμε τις επιλογές σας ειδικά για την δίκη σας περίπτωση, ώστε να καθορίσουμε τα ακριβή ποσά αξιώσεων αποζημίωσης από ηθική βλάβη, παρέχοντας σας την ισχυρή νομική εκπροσώπηση που χρειάζεστε για να προστατέψετε τα δικαιώματα σας και το μέλλον σας.

No Comments

Leave a Comment