Search

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή ΕΡΕΥΝΕΣ

Economou & Economou Law Office > Μη κατηγοριοποιημένο  > ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή ΕΡΕΥΝΕΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή ΕΡΕΥΝΕΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή ΕΡΕΥΝΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Άρθρο 19 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α) όπως

ισχύει.

2. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 αποφ. ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών

θεμάτων» (ΦΕΚ 34Β).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο ενδιαφερόμενος να βρίσκεται νόμιμα εκτός ενόπλων δυνάμεων.

2. Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

3. Να διαπρέπει σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

4. Η αναβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου που ο ενδιαφερόμενος

συμπληρώνει στρατολογικά το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας

στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης του ενδιαφερομένου λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους

εγγραφής του στο δημοτολόγιο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Aντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος.

3. Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις του τμήματος ανθρώπινων πόρων ή της γραμματείας του

οικείου εκπαιδευτικού επιστημονικού ιδρύματος, από τις οποίες να προκύπτουν η ιδιότητά με την

οποία ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε αυτό, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του, η επίδοση

στις επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς

και επιστημονικούς κύκλους. Για τον ενδιαφερόμενο που βρίσκεται στο εξωτερικό οι πιστοποιήσεις ή

βεβαιώσεις μπορούν να εκδίδονται από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή.

4. Κατάσταση από την οποία να προκύπτουν αναφορές άλλων ερευνητών – επιστημόνων

στο δημοσιευμένο έργο του.

5. Βιογραφικό Σημείωμα.

6. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με την επίδοση σε επιστημονικές

εργασίες ή έρευνες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος

υποχρεούται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας λήξης ή διακοπής της νόμιμης παραμονής

του έξω από αυτές.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής, καθώς και για τη διάρκειά της αποφασίζει ο

Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

2. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή

ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Σε περίπτωση

ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

3. Η υποβολή του αντιγράφου του διδακτορικού διπλώματος είναι υποχρεωτική. Κατ΄

εξαίρεση είναι δυνατό να γίνει δεκτή, βεβαίωση από τη Γραμματεία ή αντίστοιχο τμήμα του

εκπαιδευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι ο αναφερόμενος είναι κάτοχος του

διδακτορικού διπλώματος και εκκρεμεί μόνο το τυπικό στοιχείο της απονομής του διπλώματος.

4. Το υπ΄ αριθμ.3 δικαιολογητικό θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι δύο μήνες πριν από την

υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που προέρχεται από ερευνητικό ίδρυμα, θα πρέπει να έχει

εκδοθεί από το τμήμα ανθρώπινων πόρων ή από την γραμματεία του εν λόγω ιδρύματος και σε καμία

περίπτωση από καθηγητή, ανεξάρτητα από την ιδιότητα, που αυτός κατέχει. Είναι δυνατή η υποβολή

αντιγράφου του συμβολαίου του ενδιαφερομένου με την προϋπόθεση ότι αυτό περιλαμβάνει όλα τα

προβλεπόμενα στοιχεία και έχει εκδοθεί εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας.

5. Τα υπ΄ αριθμ. 2 και 3 δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου

κράτους θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι επικυρωμένα για την γνησιότητα του περιεχομένου

τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

6. Λοιπά δικαιολογητικά τα οποία συνυποβάλλονται, επικυρώνονται και μεταφράζονται κατά

την κρίση του αιτούντος.

7. Σε περίπτωση που αρχικά χορηγηθεί αναβολή κατάταξης, που διαρκεί λιγότερο από την

31 Δεκ του έτους, κατά το οποίο συμπληρώνει το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας του, ο

ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με αίτησή του για αναβολή κατάταξης, υποβάλλοντας

επικαιροποιημένα τα υπ΄αριθμ. 3, 4 και 5 δικαιολογητικά.

8. Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη

στις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη εκπαιδευτική σειρά μετά την παρέλευση μηνός από την έκδοση

της σχετικής υπουργικής απόφασης.

9. Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Εαν είστε διαπρεπής επιστήμονας στο εξωτερικό με διδακτορικό και επιθυμείτε αναβολή στράτευσης και θελετε να μάθετε περισσότερα για το στρατιωτικό δίκαιο στην Ελλάδα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.econlaw.gr/el/portfolio-item/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%8c/

Επικοινωνήστε με τους καλύτερους δικηγόρους στρατιωτικού δικαίου στην Ελλάδα για αναβολη στράτευσης του δικηγορικού γραφείου Οικονομου & Οικονομου στην Αθηνα, στο τηλέφωνο  (+30) 210 3603824 ή στείλτε μας ένα email στο econlaw@live.com

No Comments

Leave a Comment